تنظیم بوت کامپیوتر در بایوس و uefi برای بوت از روی DVD